Vicariaat

voor onderwijs

Het vicariaat voor het onderwijs oefent het gezag van de bisschop uit over de katholieke onderwijsinstellingen en over het godsdienstonderricht in alle scholen van het bisdom Antwerpen.

 

  • In het katholiek onderwijs: ondersteuning van het geheel van het onderwijs.
    Vanuit de Blijde Boodschap van Jezus de kwaliteit van het leven, het samenleven en het leren bevestigen, bestendigen, ondersteunen en uitbouwen.
  • Officieel en vrij niet-confessioneel onderwijs: toezicht op en ondersteuning van de R.K.-godsdienst.

 

Het vicariaat tracht ook het aanspreekpunt te zijn voor problemen die zich op het veld voordoen en daar bemiddelend en coördinerend op in te spelen. De contacten met personeelscentrales, directiegroeperingen, stedelijke en gemeentelijke overheden, ouderverenigingen worden zo sterk mogelijk uitgebouwd om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.

Aarzel dus niet om ons te contacteren, we staan VOOR het onderwijs.

Om deze opdracht zo goed mogelijk uit te bouwen en de samenhang te bevorderen, komt er maandelijks een adviesgroep, de vicariale raad, samen die is gevormd met personen die elk een verantwoordelijkheid opnemen op een deelterrein. Zo wordt nuttige informatie uitgewisseld en gezamenlijk gezocht naar standpunten die het hele onderwijsgebeuren kunnen verder helpen.

De taken van het vicariaat zijn dus enerzijds ondersteunend en anderzijds coördinerend.

Contacteer ons


Dirk Van Rossem

Bisschoppelijk Gedelegeerde

Dis Van Berckelaer

Stafmedewerker

Wim Selderslaghs

bestuurder vzw DKO

Ria Van Huffel

Regiodirecteur-bestuurder vzw DKO

Martine Van Dun

Niveaucoördinator Buitengewoon Onderwijs

Ludwig Getteman

Vicariaatsteam

Hedwig Van Peteghem

Vicariaatsteam

Luc Wyns

Vicariaatsteam

Hildegard Meeusen

Niveaucoördinator Lager Onderwijs

Helga Melis

Stafmedewerker

Carina Pichal

Secretaris

Kris Vanderoost

Stafmedewerker