Vicariaat voor onderwijs

COBES Comitë Besturen Bisdom Antwerpen


Het Comité Besturen regio Antwerpen  is een representatieve, verkozen groep van 17 leden die alle besturen van regio Antwerpen vertegenwoordigen; Dirk Van Rossem, bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs, neemt het voorzitterschap op.

 klik hier voor een ledenoverzicht.

COBES mandateert

  • Vijf leden die hen vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Katholiek onderwijs Vlaanderen. Uit deze vijf worden er twee afgevaardigd naar de raad van bestuur van Katholiek onderwijs Vlaanderen.
  • Eén lid naar de drie adviesraden voor het basis-,secundair en buitengewoon onderwijs.
  1. Overeenkomstig de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bevordert COBES de samenwerking en het structureel overleg tussen schoolbesturen. COBES kan daartoe alle initiatieven nemen die het netwerk van het katholiek onderwijs in de regio versterken.

  2. COBES is een regionaal reflectieorgaan waar de leden het gesprek voeren rond onderwijsrelevante thema's, in het bijzonder diegene die van belang zijn voor de regio, of van toepassing in de regio.
  3. COBES behartigt de plaatselijke noden, onder meer inzake vorming van bestuurders, staat in voor netwerking en realiseert het wij-gevoel.
  4. COBES informeert de regionale bestuurdersvergadering, in samenspraak met het vicariaat, en omgekeerd pikt COBES op wat leeft binnen besturen of wat moet worden besproken op COBES, wat regionaal moet worden gecommuniceerd of doorgegeven aan de Vlaanderenbrede instanties.
  5. COBES kan op eigen initiatief advies formuleren ten aanzien van de raad van bestuur van de vereniging.
  6. De leden van de algemene vergadering, raad van bestuur en adviesraden rapporteren op COBES-vergaderingen over de werkzaamheden van hun advies- of bestuursorgaan

 

Ook al vormt COBES geen adviesorgaan van de raad van bestuur en richt zij zich vooral op de eigen regionale problematieken, kan het gebeuren dat de raad van bestuur voor bepaalde zaken de mening vraagt van COBES, in het bijzonder wanneer het direct de betrokkenheid van de besturen in de werking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreft.

Om u uitgebreid te informeren kan u via de download pagina de verslagen van de vergaderingen nalezen.

Voor vragen mbt de inhoud van de verslagen of indien u graag een onderwerp ter discussie op de COBES tafel legt, gelieve contact op te nemen met de voorzitter (dirk.vanrossem@dsko.be).


Contacteer ons


Dirk Van Rossem

Bisschoppelijk Gedelegeerde